PARASHÁ EM VÍDEO


  
PARASHÁ CHAIE SARA 5778

  
PARASHÁ CHAIE SARA 5778

  
PARASHÁ VAIERÁ 5778

  
PARASHÁ LECH LECHÁ 5778

  
PARASHÁ NOACH 5778

  
PARASHIÓT NITZAVIM E VAYELECH 5777


PARASHÁ KI TAVÔ 5777

  
PARASHÁ KI TETSE 5777

  
PARASHÁ SHOFTIM 5777

  
PARASHÁ REÊ 5777

  
PARASHÁ EKEV 5777

  
PARASHÁ VAETCHANAN 5777

  

PARASHÁ DEVARIM 5777

  
PARASHIÓT MATÓT E MASSEI 5777

  
 PARASHÁ PINCHÁS 5777

    
 PARASHÁ BALAK 5777

  
 PARASHÁ CHUKAT 5777

  
   PARASHÁ KORACH 5777

  
                            PARASHÁ SHELACH LECHÁ 5777

  
PARASHÁ BEHAALOTECHÁ 5777

  
PARASHÁ NASSÓ 5777

  
PARASHÁ BAMIDBAR 5777

  
PARASHIÓT BEHAR E BECHUKOTAI 5777

  
PARASHÁ EMOR 5777
  

PARASHIÓT ACHAREI MÓT E KEDOSHIM 5777


  

PARASHIÓT TAZRIA E METZORÁ 5777

  
PARASHÁ SHEMINI 5777


PARASHÁ TZAV 5777

PARASHÁ VAYIKRÁ 5777

PARASHIÓT VAYAKEL E PEKUDEI 5777 - AULA COMPLETA   
PARASHÁ KI TISSÁ 5777